Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Uudet, yhdistyksen yleiskokouksessa 21.01.2014 ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa 23.1.2014 hyväksytyt säännöt.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Klubitalot ry, Finlands Klubbhus rf. Yhdistyksen toimialue on koko Suomi ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on suomalaisten Fountain House –Klubitalojen ja toiminnan aatteellinen tukeminen ja laadullinen kehittäminen. Klubitalot ovat kuntouttavia yhteisöjä, jotka tarjoavat mielenterveyskuntoutujille mielekästä työharjoittelua ja sosiaalisia suhteita. Kaikki Klubitalolla tehtävä työ liittyy Klubitalon toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Sen tavoitteena on auttaa kuntoutujia saamaan takaisin omanarvontuntonsa, itseluottamuksensa ja mielekkyyden elämälleen. Tavoitteellinen toiminta ja sosiaaliset suhteet parantavat myös arjen hallintaa sekä työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Yhdistys edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa ja pyrkii myös tekemään tunnetuksi Klubitalojen voimaannuttavaa kuntoutumismallia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- pitää yhteyttä suomalaisiin ja ulkomailla toimiviin Klubitaloihin
- tukee konsultaation avulla perustettavien ja uusien Klubitalojen sertifioitumista
- tiedottaa klubitalotoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta yhteiskunnallisille päättäjille
- toimii yhteistyössä muiden mielenterveystyötä tekevien ja tukevien tahojen kanssa
- harjoittaa fountain House –malliin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä
- toimii yhteistyössä muiden klubitaloverkostojen sekä kansainvälisten Klubitalojen kehittämiskeskusten kanssa
- päättää ICCD:n standardien suomalaisen käännöksen sanamuodosta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä voi, asianmukaisen luvan saatuaan, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä ja kirpputoreja.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Suomessa toimivat oikeustoimikelpoiset Fountain House –Klubitalot tai niiden oikeuskelpoiset taustajärjestöt. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää, että jäsenen omistama tai ylläpitämä Klubitalo pyrkii noudattamaan FH-kuntoutumismallia.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsenyhdistys, mikäli se toteaa, että jäsenyhdistys toimii verkostoyhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai jättää jäsenmaksun maksamatta.

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

3.1 § Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § Hallitus
Vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä 4 – 12 jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet, joista vähintään 2/3 valitaan eri klubitaloyhdistysten jäsenten ja enintään 1/3 henkilökunnan tai klubitalon hallituksen piiristä. Hallituksessa voi olla jäsenenä samasta yhteisöstä enintään kaksi (2) henkilöä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotinen vuosikokouksesta alkaen. Vuosittain erovuorossa ovat puolet muista jäsenistä, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Kuitenkin jos erovuorossa olevan jäsenen klubitaloyhdistys on päättänyt, niin tämä jäsen voi pyrkiä uudelleen hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Äänestystilanteissa äänten ollessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien  tai toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukausi (1) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse kullekin jäsenelle.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa päätettävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa on päätettävä:

1. hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnan tarkastajan  valitsemisesta erovuoroisten tilalle.
2. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
3. toimintakertomuksen vahvistaminen.
4. toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta.
5. yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
6. vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta.
7. kiinteistöjen luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta.
8. yhdistyksen purkamisesta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Yhdistyksen purkautuminen
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on jaettava yhdistykseen kuuluvien jäseninä olevien rekisteröityjen yhdistysten kesken tasan.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen yksimielinen päätös tai päätös, jota 2/3 jäsenistöstä kannattaa kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidetyssä kokouksessa.